Logo Dariah.lab
Logo UE
Symbol pozycji slidera
Baza wiedzy

Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2023r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej po istotnych zmianach: 1.05.2023r.

Ocena dostępności cyfrowej została dokonana w następujący sposób: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: tomhof@man.poznan.pl

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych, które służą przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępność architektonicznej siedziby dla osób niepełnosprawnych: nie dotyczy

Informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji: brak

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Przepisy ustawy nakazują regularny, coroczny (do dnia 31 marca każdego roku) przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej niezwłocznej aktualizacji.